Privacyverklaring Arts en Arbo

Deze verklaring is van toepassing op alle door Arts en Arbo geleverde producten en diensten. Het website adres is: https://www.artsenarbo.nl

Arts en Arbo, gevestigd te Plantageweg 15D te Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens

1.1 Privacyverklaring voor verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Arts en Arbo

1.1.1 Welke persoonsgegevens van cliënten verwerken wij?
In haar rol als arbodienstverlener verwerkt Arts en Arbo de volgende persoonsgegevens van cliënten (werknemers):
Gewone persoonsgegevens, waaronder:

 • voorletters en achternaam;
 • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode);
 • telefoonnummer (mobiel of vast);
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer.

Bijzondere persoonsgegevens (met name over gezondheid), waaronder:

 • datum van ziekmelding en van herstelmelding van werknemer, vermoedelijke duur van het verzuim, of de vangnetbepaling uit de Ziektewet of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen van toepassing zijn, of de zieke werknemer betrokken was bij een ongeval en gezondheidsgegevens afkomstig van vragenlijsten die de werknemer heeft ingevuld in het kader van zorgverlening en preventie;
 • medische gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van arbeids(on)geschiktheid en voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

1.1.2 Doel van verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Wel verwerkt de in hoofdstuk 1 genoemde persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens uitsluitend t.b.v. een goede uitvoering van haar arbodienstverlening aan klanten (werkgevers) en cliënten (werknemers). De inhoud en kwaliteitsborging van de arbodienstverlening van Arts en Arbo wordt beschreven in het kwaliteitsstatuut van Arts en Arbo dat door klanten, cliënten en toezichthouders kan worden opgevraagd bij het secretariaat van Arts en Arbo.

1.1.3 Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Arts en Arbo verwerkt de in hoofdstuk 1 beschreven persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van cliënten omdat zij daartoe wettelijk is verplicht op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Daarnaast is Arts en Arbo verplicht de persoonsgegevens te verwerken op grond van het contract met de werkgever. Arts en Arbo verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze wettelijke- en contractuele verplichtingen, zoals het aanleggen van een arbeidsgezondheidskundig dossier van de werknemer die wordt begeleid.

De grondslag voor het gebruik van het burgerservicenummer door Arts en Arbo wordt gevormd door de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Arts en Arbo kan het burgerservicenummer gebruiken als uniek identificatienummer.

1.1.4 Beveiliging van en omgang met persoonsgegevens van cliënten
Arts en Arbo beveiligt de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van cliënten ICT-technisch en organisatorisch conform de eisen die de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (met name de AVG) en informatiebeveiliging hieraan stelt.

Arts en Arbo krijgt pas de beschikking over de persoonsgegevens van de werknemer op het moment waarop de zorgverlening aan een werknemer start. Indien geen zorg wordt verleend, krijgt Arts en Arbo geen beschikking over de persoonsgegevens van de werknemer.

Arts en Arbo verstrekt geen medische persoonsgegevens van een cliënt aan de klant of derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Deze toestemming wordt opgenomen in het medisch dossier.

Arts en Arbo maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Aan de klant of derden doet Arts en Arbo geen mededelingen over een consultatie van de bedrijfsarts door de cliënt of de vrijwillige deelname van de cliënt aan periodieke onderzoeken. Indien naar aanleiding van een dergelijk consult of periodiek onderzoek de bedrijfsarts een advies wenst te geven aan de klant met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van deze cliënt, dan vraagt Arts en Arbo daarvoor toestemming aan de cliënt. Deze toestemming wordt in het medisch dossier vermeld.

1.2 Privacyverklaring voor verwerking van persoonsgegevens algemeen
Arts en Arbo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Arts en Arbo van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Arts en Arbo in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Administratie: bankgegevens, KvK, BTW-nummer

1.2.1 Waarom we gegevens algemene nodig hebben
Als u een overeenkomst heeft met Arts en Arbo, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn; gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Arts en Arbo. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Arts en Arbo. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

1.2.2 Welke regels gelden bij de verwerking van algemene persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Arts en Arbo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Arts en Arbo zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

1.2.3 Hoe lang we gegevens bewaren
Arts en Arbo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Arts en Arbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

2. Cookies en websitebezoek

2.1 Cookies
Onze site maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor uitleg wat Cookies zijn en doen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Voor uitleg om Cookies uit te schakelen en/of bij het afsluiten van uw pc deze gelijk te laten verwijderen raadpleeg de instellingen van uw browser.

Meer informatie over cookies:
Functionele cookies (geen toestemming nodig)
Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website en dat de website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont of cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken. Ook het winkelmandje binnen een webshop, dat onthoudt wat je als bezoeker bij een vorig bezoek in je winkelmandje hebt gestopt.

Niet-functionele cookies (wel toestemming nodig)
Analytische cookies: Door middel van deze cookies krijg je inzicht in hoe bezoekers jouw website gebruiken. Het bekendste programma hierin is Google Analytics.

Social media cookies: Denk hierbij aan de bekende share en like-knoppen van bekende platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, maar ook een filmpje dat geplaatst staat op de website via Youtube en je Twitter- en Facebookberichtenfeed.

Advertentie cookies: De advertentie cookies worden gebruikt om bezoekers de juiste advertenties te laten zien op diverse (sociale) platformen. Dit type cookie stelt een bedrijf in staat om de marketing gericht en efficiënt in te zetten, door advertenties te tonen, die toegesneden en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Cookies van derden: niet-geclassificeerde cookies die (nog) niet geclassificeerd zijn indien deze niet zijn onderverdeeld in de bovenstaande categorieën.

2.2 Welke cookies gebruiken wij?
Matamo Analytics (beveiligd conform AVG)
Arts en Arbo gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Deze website maakt gebruik van Matamo Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden niet in Matamo verwerkt of opgeslagen.

3. Gegevens en beveiliging

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@artsenarbo.nl.

Beveiliging
Arts en Arbo hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Arts en Arbo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Arts en Arbo toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Arts en Arbo gebruik maakt van de diensten van derden, zal Arts en Arbo in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Arts en Arbo u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via secretariaat@artsenarbo.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@artsenarbo.nl.

Dit privacy statement is bijgewerkt d.d. 14-02-2024.

Arts en Arbo
Plantageweg 15D
3833 AZ Leusden

e info@artsenarbo.nl
w www.artsenarbo.nl