Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Arts en Arbo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 90758838
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Arts en Arbo.
 3. Werknemer: degene die als zodanig wordt aangemerkt in de Arbeidsomstandigheden wet 1998, waaronder in ieder geval valt degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is om voor opdrachtgever, of onder toezicht en leiding van een door opdrachtgever aangewezen derde, arbeid te verrichten.
 4. Daaronder vallen eveneens deeltijdwerknemers en oproepkrachten. Niet als werknemer worden aangemerkt opdrachtnemers in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, of personen die krachtens arbeidsovereenkomst bij een andere opdrachtgever in dienst zijn en door die andere opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 5. Dienstverlening: de in enige overeenkomst tussen Arts en Arbo en opdrachtgever genoemde diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (order) bevestigingen, overeenkomsten en bij voorzetting/ verlenging van overeenkomsten tussen Arts en Arbo enerzijds en opdrachtgever anderzijds, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 3. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging of het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 4. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 1. Indien door Arts en Arbo gedurende kortere of langere periode afwijkingen van de algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Arts en Arbo op directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Indien Arts en Arbo één of meer aan haar toekomende rechten uit de voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 3 – Aanbod en overeenkomst

 1. De aanbiedingen van Arts en Arbo zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Arts en Arbo het recht dat aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.
 3. Aanbiedingen van Arts en Arbo en de door Arts en Arbo opgestelde overeenkomsten zijn (mede) gebaseerd op de door opdrachtgever aan Arts en Arbo verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of indien deze gegevens zijn gewijzigd, komen de – in ieder geval financiële – gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Arts en Arbo is niet verplicht opdrachten en/of werkzaamheden uit te voeren indien en zolang de ondertekende overeenkomst en/of (order)bevestiging niet door Arts en Arbo is ontvangen.

Artikel 4 – Duur, opzegging en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Bij aangaan van de overeenkomst met een bepaalde periode, zal na het verstrijken van de overeengekomen periode de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend worden verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.
 3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk, behoudens de gevallen als hieronder genoemd onder sub a tot en met c.
  a) ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
  – de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde redelijke termijn.
  – voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling of onder curatelestelling is aangevraagd of verleend, dan wel ingeval de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, dan wel dat maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  b) Arts en Arbo is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
  c) Arts en Arbo is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van Arts en Arbo in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 4. Overgang van de onderneming of fusie leidt niet tot tussentijdse ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Termijnen en annulering

 1. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Arts en Arbo haar diensten verlenen binnen de voor Arts en Arbo gangbare termijnen. Voor de bepaling van voornoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van werknemer voor risico van opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft een door Arts en Arbo in verband met de uitvoering van een verbintenis opgegeven termijn slechts een indicatieve strekking en zal deze nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, ook niet indien het een uiterste termijn betreft. Indien Arts en Arbo een termijn heeft overschreden, treedt verzuim pas in wanneer Arts en Arbo in gebreke wordt gesteld bij aangetekende brief waarbij Arts en Arbo een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 3. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 4. Annulering van afspraken betreffende dagdelen dient uiterlijk één week voor de afgesproken datum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien annulering niet of niet-tijdig geschiedt, is Arts en Arbo gerechtigd de desbetreffende dienstverlening in rekening te brengen, onverkort het recht van Arts en Arbo op betaling van alle in deze gemaakte kosten. Bij annulering van een bevestigde afspraak meer dan 48 uur van tevoren heeft Arts en Arbo het recht om dossier- en administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld en in de prijslijst benoemd. Wijziging van een bevestigde afspraak kan eenmaal zonder kosten plaats vinden. Hierna wordt een wijziging gezien als een annulering van een bevestigde afspraak.

Artikel 6 – Uitvoering dienstverlening

 1. Opdrachtgever verstrekt Arts en Arbo alle informatie die Arts en Arbo nodig heeft voor deugdelijke uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
 2. Opdrachtgever voert zelf de verzuimadministratie of laat deze zelf uitvoeren door derden, waarbij de verantwoordelijkheid voor registraties en meldingen aan instanties volledig bij de opdrachtgever ligt. De Arts en Arbo wordt gevrijwaard van enige schade die voortvloeit uit een onjuiste registratie of melding.
 3. Opdrachtgever verleent Arts en Arbo toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te verkrijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsuitvoering.
 4. Opdrachtgever biedt de Arts en Arbo de mogelijkheid om periodiek het Arbo en verzuimbeleid en de samenwerking hierin te evalueren met opdrachtgever en personeelsvertegenwoordiging en de tijd hiervoor in rekening te brengen. De tijdsbesteding is afhankelijk van de bedrijfsomvang en de problematiek, met een minimum van 2 uur per jaar per 50 werknemers.
 5. Opdrachtgever biedt de werknemers de mogelijkheid om bij vragen over arbeid in relatie tot hun gezondheid de Arts en Arbo te consulteren.
 6. Opdrachtgever is bereid om na gemotiveerd advies van de Arts en Arbo zo nodig andere Arbo-deskundigen te consulteren.
 7. Arts en Arbo heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds aan te passen.

Artikel 7 – Tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van opdrachtgever. BTW wordt geheven conform de door Arts en Arbo gemaakte afspraken met de Belastingdienst.
 2. De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één kalenderjaar geldig.
 3. Arts en Arbo heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer over de maand juli van enig jaar voor Cao-lonen voor de bedrijfssector voor de commerciële dienstverlening.
 4. Tariefsaanpassingen door indexering gaan in per 1 januari van ieder jaar voor alle overeenkomsten, ook voor lopende overeenkomsten die gedurende het jaar zijn gestart.
 5. Arts en Arbo heeft het recht de tarieven, anders dan door indexering, per het einde van de overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht met de wijziging te hebben ingestemd, tenzij opdrachtgever Arts en Arbo binnen dertig dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij een dergelijk bericht vindt geen stilzwijgende verlenging van de overeenkomst plaats.
 6. Kosten gemaakt door derden zijn niet inbegrepen in de tarieven als vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met opdrachtgever derden worden ingeschakeld, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van Arts en Arbo, aan opdrachtgever in rekening gebracht. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector, als mede kosten verbonden aan door Arts en Arbo op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen – ook indien hierover geen voorafgaand overleg met opdrachtgever heeft plaatsgevonden – in ieder geval voor rekening van opdrachtgever.
 7. In geval van een situatie als bedoeld in lid 3 van artikel 6 is Arts en Arbo gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten achteraf te factureren.

Artikel 8 – Facturering en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Arts en Arbo te betalen.
 2. Wanneer een andere betaaltermijn wordt overeengekomen behoudt Arts en Arbo zich het recht voor hiervoor een opslag in rekening te brengen aan opdrachtgever. De hoogte van deze opslag kan variëren op basis van het verschil tussen de overeengekomen betaaltermijn en de standaard termijn van 14 dagen na factuurdatum.
 3. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Arts en Arbo.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 5. De verplichting van Arts en Arbo tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 6. Opdrachtgever zal door Arts en Arbo tijdig op de hoogte worden gesteld van opschorting van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor relevante mededelingen hieromtrent richting werknemers.
 8. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 9. Voor het geval naar het oordeel van Arts en Arbo de financiële positie van opdrachtgever risico’s  met zich meebrengt, is Arts en Arbo gerechtigd de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheden te vragen voor betaling.

Artikel 9 – Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. Arts en Arbo zal alle informatie betreffende het bedrijf van opdrachtgever, waaronder de bedrijfsuitvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden te verstrekken, behoudens voor zover Arts en Arbo ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming van opdrachtgever heeft verkregen.
 2. Het bedoelde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op alle door Arts en Arbo ingeschakelde derden.
 3. Arts en Arbo zal van opdrachtgever en al diens werknemers een dossier bijhouden. De werknemersdossiers worden gehouden door de Arts en Arbo.
 4. De werkgevers en werknemersdossiers worden in een elektronische omgeving opgeslagen en beheert. De Arts en Arbo is verantwoordelijk voor het beheer hiervan conform de wettelijke verplichtingen. De medische geheimhouding dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. Overdracht van medische gegevens door Arts en Arbo aan andere arbodienstverleners is toegestaan in het kader van de voortgang en continuïteit van de geleverde zorg mits de randvoorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in een overeenkomst.
 5. Slechts werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemersdossier. Een derde (waaronder opdrachtgever) kan slechts inzage in dit dossier verkrijgen, indien deze derde een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende volmacht van de desbetreffende werknemer.
 6. Opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn eigen opdrachtgeverdossier.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Arts en Arbo voor schade voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door Arts en Arbo verrichte dienstverlening of voortvloeiend uit een onrechtmatige daad van Arts en Arbo, is per gebeurtenis beperkt tot ten hoogste het ter zake van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd of waarmee de aansprakelijkheid verband houdt betaalde of te betalen factuurbedrag, exclusief BTW, met dien verstande dat bij een duurovereenkomst de aansprakelijkheid is beperkt tot een kwart (¼e deel) van de hoogte van de factuur betrekking hebbende op de contract periode waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De aansprakelijkheid van Arts en Arbo is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de assuradeuren van Arts en Arbo wordt of zal worden uitgekeerd, dan wel tot het bedrag dat Arts en Arbo ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. Arts en Arbo is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever en/of werknemer(s) door Arts en Arbo mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. Ingeval van mondeling verstrekte adviezen is Arts en Arbo niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
 3. Arts en Arbo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een onjuiste verzuimadministratie of door schade ontstaan door een onjuiste of ontijdige melding aan het UWV of andere instanties.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Arts en Arbo voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Arts en Arbo en opdrachtgever aantoont dat aan opdrachtgever, werknemer en/of de desbetreffende derden ter zake geen enkel verwijt treft.
 5. Arts en Arbo is niet aansprakelijk voor het niet, niet-tijdig of niet-geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van niet aan haar toerekenbare tekortkomingen. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Arts en Arbo behoort te komen als bedoeld in artikel 11.
 6. In geval Arts en Arbo lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige arbodienst van opdrachtgever, is Arts en Arbo niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen in de periode vóór overname.
 7. Indien opdrachtgever Arts en Arbo verantwoordelijk stelt voor een UWV-sanctie, is Arts en Arbo niet eerder aansprakelijk te stellen tot dat er een bezwaar bij het UWV heeft gelopen en aansluitend in een beroepszaak de rechter Arts en Arbo verantwoordelijk stelt voor die bewuste claim.
 8. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor opdrachtgever Arts en Arbo aansprakelijk wil stellen.
 9. Alle rechtsvorderingen jegens Arts en Arbo uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaren na de dag waarop Arts en Arbo te kort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de tekortkoming is gepleegd waarop de rechtsvordering is gebaseerd.

Artikel 11 – Overmacht / niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Onder overmacht/ niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen die niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan Arts en Arbo toerekenbaar zijn.
 2. Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan:
  1. oorlog
  2. oorlogsgevaar en oproer
  3. terroristische aanslagen
  4. natuurrampen
  5. belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden
  6. sabotage
  7. werkstaking
  8. vervoersstremmingen
  9. tekortkomingen van leveranciers van Arts en Arbo ter zake de levering van goederen en/of diensten
  10. computerstoringen (waaronder internet, intranet en e-mailverkeer)
  11. bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld ten gevolge van brand, verloren gaan van gegevens, etc.)
  12. epidemieën
 1. In geval van overmacht/ niet-toerekenbare tekortkoming is Arts en Arbo gerechtigd haar levering- en andere verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle met Arts en Arbo gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.

Postadres:
Arts en Arbo
Postbus 5034
3502 JA Utrecht

Handelsregister Utrecht nr.: 90758838
info@artsenarbo.nl